Inspirationsgruppens (GGI) formål:

 1. at bidrage til, at projekt Grøn Generation og de 10 deltagende kommuner kan drage nytte af nationale ressourcer og tiltag til fremme af bæredygtig udvikling (BU) og uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU),
 2. at bidrage til koordination mellem og udvikling af nationale ressourcer og tiltag med relevans for uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU)

Gruppens sammensætning:

Gruppens medlemmer repræsenterer offentlige og private aktører med indsigt i nationale ressourcer og tiltag til fremme af bæredygtig udvikling (BU) og uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU). Sammensætningen kan tilpasses undervejs og suppleres ad hoc.

Aktivitetsniveau, - indhold og –form:

Der planlægges to årlige møder på geografisk centrale steder efter aftale med Inspirationsgruppens medlemmer. Mødernes indhold vil være inspireret af behov, der udspringer fra de 10 deltagende kommuner i projektet samt af Inspirationsgruppen. Mødeformen vil være aktiv.
Læs evt. om gruppens møder:

Økonomi:

Gruppens medlemmer deltager uden vederlag og projektet afholder mødeudgifter. Projektet refunderer desuden udgifter til offentlig transport for medlemmer, der ikke får dem dækket fra anden side.

Medlemmer

Her er repræsentanterne for de organisationer, der har givet tilsagn om deltagelse i den Nationale Inspirationsgruppe:

Kontaktperson:
Organisation:
E-mail:
Hvordan kan min organisation
skabe værdi
for Grøn Generation?
Ditte Louise Weldingh
RCE Denmark
RCE hjemmeside

RCE FB-side

RCE LinkedIn-gruppe
ditlou@gmail.com
 • Netværk til kommuner, skoletjenester og undervisningsorganisationer
 • Erfaring med formidling indenfor emnet (UBU)

Karen Præstegaard Hendriksen
Friluftsrådet
kph@friluftsraadet.dk
Grønt Flag Grøn Skole tilbyder:
 • · Kompetenceudvikling af ledere og lærere – organisering og gennemførelse af undervisning om miljø- og bæredygtighedsspørgsmål, hvor engagement, elevinddragelse, understøttende undervisning, samarbejde med lokalsamfund (virksomheder, organisationer m.m.), tværfaglighed, valgfag, udskolingslinier m.m. kan være en del af indholdet.
 • · Grønt Flag, der skaber synlighed for skolernes arbejde for miljø, bæredygtighed og endnu en spændende og engagerende undervisning
 • · Konkrete ideer til undervisning
 • · Udvikling af brobygningsforløb mellem grundskoler og ungdomsuddannelser med miljø og bæredygtighed som omdrejningspunkter
 • · Organisering og indhold i skole/virksomhedssamarbejde
Henrik Gretoft
KØBENHAVNS KOMMUNE
Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

- se 2014-beretning om UBU
hg@buf.kk.dk
 • Har strategi under eksekvering,
 • har masser af erfaring,
 • har konkrete og synlige tiltag,
 • Ambition: vil være verdens bedste til UBU/BU
Afdelingen har som Videns- og kompetencecenter for UBU og BU erfaring med at omsætte de uddannelsesmæssige og grønne politiske målsætninger til konkret handling på uddannelsesområdet i en faglig sammenhæng 0 - 18 år i Københavns Kommune, bla. via:
 • Støtte og support til skoler og institutioner: faglig, pædagogisk udvikling, indretning af de fysiske rammer og læringsmiljøer, miljøbevidst ledelse, udmøntning af FSR, Lærerplaner og pejlemærker, Den åbne skole, understøttende undervisning, kompetenceudvikling, bæredygtig profil m.m.
 • 11 fagteams med support, tilbud, viden og ekspertise inden for bl.a. miljø, natur, energi, vand, klima, klimatilpasning, affald, design og produktudvikling, grøn teknologi, sundhed, byudvikling, kulturmiljø, miljøledelse, grøn vækst, innovation, medborgerskab, børnehaver - natur og miljø.
Karen Blincoe
ChoraConnection
karen@choraconnection.dk
 • Hjælp til at katalysere forandring i institutioner og kommuner
 • Administration af netværksrelationer og workshops
 • En kritisk ven – Kan stille de svære spørgsmål fra forskellige faglige positioner
 • Netværk til kommuner i hele Norden
 • Information om nationale og Nordiske netværk/strategier
 • Videreformidling af erfaringerne fra GG til Nordisk niveau
 • Interdisciplinær sparring og erfaring
Louise Sprotte-Hansen
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
lsprh@kebmin.dk

Anne-Mette Lysemose-Bendsen
Miljøstyrelsen
amlbe@mst.dk
 • Information om nationale tiltag /strategi på BU området
 • Videreformidling af erfaringerne fra GG til nationalt niveau
>
Vaccant
Naturstyrelsen

Sanne Vammen Larsen
IDA Miljø
sannevl@plan.aau.dk
http://engineerthefuture.dk/
http://personprofil.aau.dk/104245
Lars Myrthu-Nielsen
92-Gruppen
lmn@eco-net.dk
7 anbefalinger for UBU
Danske miljø- og udviklingsorganisationer fra 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling - kom i november 2010 med en række anbefalinger om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) til regeringen og folketinget, om initiativer i den sidste halvdel af FN-tiåret.
Læs mere om halvvejskonferencen hvor de blev præsenteret her:
http://www.ubu10.dk/pages/news.asp?id=27
og hent anbefalingerne her:
http://web.eco-net.dk/home/7UBU_anbefalinger2010.pdf

Balanceakten
- en kampagne med forslag til hvordan skoler og institutioner kan arbejde med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - ved at gå ind i det, forpligter man sit til at arbejde for 7 værdier og 3 konkrete mål:
- Undervisningen omfatter bæredygtighed i teori og praksis
- Institutionens drift er bæredygtig
- Institutionen skaber folkeoplysning samt folkelig og politisk debat om bæredygtig udvikling
Læs meget mere her: http://www.balanceakten.dk

Portal for tiåret
Se tilbage på tiåret og se hvad der er sket og ikke sket!
Besøg portalen her, der blev etableret af Øko-net i forbindelse med tiårets åbningskonference på Christiansborg og Vartov i marts 2005: http://www.ubu10.dk
Karina Jensen
Omstilling Nu
karinahbj@gmail.com

Lotte Stenlev
INDEX: Design to Improve Life
ls@designtoimprovelife.dk
 • Sparring og erfaring
 • Erfaring med UBU nationalt og globalt
 • Stort netværk nationalt og internationalt indenfor BU & UBU.
 • Efteruddannelse i UBU
 • Design to improve life – kan bidrage med konkrete undervisningsmetoder og –teknikker, der understøtter UBU, samt underviser lærere og elever på en måde, der ændrer tankemønstre.
 • Workshops & skolekonkurrencer indenfor vores metode Design to improve life education [UBU]
 • Konkrete eksempler på, hvordan UBU bringes fra klasselokalet ud i samfundet i form af positive BU projekter, der gavner samf.
Ole Kronvald
Astra - Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed, Region Nordjylland
okr@astra.dk
 • Netværk på tværs -udvikling/undervisning/miljø
 • Formidling
 • UBU-koordinatorer kan understøtte udviklingen af naturfagene
 • Netværk – Netværkskontakter
 • Erfaring med netværk - forvaltning -> skole (ledere/lærere) -> elever
 • Eksempler på UBU-projekter
Pernille Skjershede Nielsen
Gate 21
pernille.skjershede.nielsen@gate21.dk
GATE 21 har en stor projektportefølje inden for tek&miljø-området - bl.a. i samarbejde med kommuner og regioner på Sjælland
Eksempler på projekter er:
Connecting People for Green Skills og SMART Grøn Innovationsplatform
Helle Gerber Nielsen
Mellemfolkeligt Samvirke
hge@ms.dk
Anita S. Bek
Naturvidenskabernes Hus
ab@nvhus.dk
 • Netværk til virksomheder, som samarbejder med grundskoler og gymnasier. Naturvidenskabernes Hus koordinerer det landsdækkende netværk for skole-virksomhedssamarbejde Jet-Net.dk, fx. særlig fokus på piger og videnskab via den årligt tilbagevendende succes Girls' Day in Science.
 • Konkrete undervisningstilbud med skole-virksomhedssamarbejde og anvendelsesorienteret undervisning om bæredygtighed - findes her
 • Konkrete ideer til undervisning af både elever og lærere
 • Projektudvikler af projekt Generation Klima, som har fokus på at udbrede viden til borgere og til unge i grundskole og gymnasium om klimatilpasning ift. øgede regnmængder. Dette sker via formidling knyttet til kommunernes aktuelle klimatilpasningsanlæg
Synnøve E. Kjærland
CONCITO - Danmarks Grønne Tænketank
sek@concito.dk
 • Viden om kommunale processer: både implementering og strategi fra starten
 • Viden om klimaudfordringen ift.:
  1. Forbrug
  2. Transport
  3. Ressourcer
 • Undervisningsforløb og materialer til skoler
 • Bidrage med konkrete projekter - workshops, oplæg, materialer
 • Massive erfaringer med at skabe undervisning i BU og Klima i Klimaambassaden
 • Erfaring med uddannelse af Generation Grøn
 • Aktive unge, inspiration, ung til ung - formidling
>
Vaccant
UNI-C - Styrelsen for It og Læring