Tid: Torsdag den 19. juni kl. 9-15
Sted: Quark Centeret, Avedøre Tværvej 56, 2650 Hvidovre, tlf. 25 40 45 61
Deltagere: Koordinatorer fra seks sjællandske kommuner, hvoraf tre er nytilkomne - se deltagerlisten på dagsordenen.

Mødets formål:
- at støtte udviklingen af UBU-fremme-strategier gennem erfaringsudveksling mellem de deltagende kommuner.


Noter fra dagsordenspunkter:
  1. Velkomst og dagsorden
   Hans bød velkommen til det første klyngemøde i projekt Grøn Generation (GG). Der var en særlig velkomst til repræsentanterne fra de tre nye kommuner, Guldborgsund, Høje-Taastrup og Vallensbæk, der arbejder på et formelt tilsagn om deltagelse i GG. Når det sker, er GG i bedste fald fuldtegnet med 11 deltagende kommuner.
  2. Præsentationsrunde
   Runden var ekstra grundig aht. de nye deltagere og spørgelysten hos såvel nye som gamle var stor.GGK-foto1_190614.jpg
  3. Oplev Quark – prøv aktivitet, som eleverne møder
   Christian orienterede om Quarks historie, der siden etableringen i 1995 havde bidraget til at udvikle et samarbejde om udvikling af naturfagsundervisning og grøn formidling til borgere. Quark har kapacitet til forløb for to skoleklasser om dagen og bruges meget. Det betyder, at ca. 50 børn hver dag går hjem og fortæller grønne budskaber i deres familier, hvilket hen over året betyder en massiv formidling til kommunens borgere. Christian viste os rundt i Quarks faciliteter, herunder de tilhørende marker med bla. kogræsserlaug, skoven og den forblæste høj - se foto. Vi skulle egentlig have lavet kaffe over solkomfur, men det var for overskyet - heldigvis ;-)
  4. Fælles status over projektets milepæle og aktiviteter
   Hans brugte følgende præsentation til at "repetere" og gøre status. Der blev rykket for evt. forfaldne leverancer som underskrevne tilsagnsbreve og kommunale hjemmesider. Kommende aftalte møder er det fælles internatmøde i Sønderborg den 8.-9. oktober og møde i Sjællandsklyngen den 11. december, som efter aftale flyttes fra Næstved til Lejre. Jacob opfordrede til, at mødedatoerne fremover udsendes som en elektronisk kalender-invitation. De aftalte møder kan altid ses her.Hans orientere om en ide til at bruge internatmødet i Sønderborg til at afprøve brugerindlevelse med ProjectZero som case og fik accept til at arbejde videre med ideen.
  5. Kort status – hvor er GG-teamene lige nu i strategiudviklingsforløbet?
   • Næstved: Helle er optimistisk og ser frem til, at Anne som ny koordinator fra skoleområdet formelt får tid til arbejde med GG efter sommerferien.
   • Lejre: Jacob arbejder med GG som en videreførelse af et afsluttende skoleprojekt med Danmarks Naturfredningsforening og kan udnytte etablerede strukturer. Skoleområdet er i fokus, men der indledt et nyt givtigt samarbejde med Tina som Klima- og bæredygtigheds-koordinator.
   • Hvidovre: Der godt gang i UBU-aktiviteter på fire af kommunens ni grundskoler samt gymnasiet. En udfordring er derfor at få formuleret en UBU-fremme-strategi, der involverer alle skoler.
   • Guldborgsund: Som klimakoordinator har Lene fået skolechefens mandat til at involvere et par udvalgte skoleledere i GG - lykkes det ikke, vil før-skole-området komme i fokus og Lene er fortrøstningsfuld m.h.t. Guldborgsunds tilmelding til GG.
   • Høje Taastrup: Malou er med på en lytter og ser frem til at få samspil med en repræsentant fra skoleområdet efter sommerferien - derpå forventer hun, at Høje-Taastrup vil kunne tilmelde sig GG.
   • Vallensbæk: Majbrit orienterede om, at GG behandles af B&U-udvalget i august hvorpå formel tilmelding til GG kan ske.
  6. Oplæg fra Hvidovre Kommune /Søren Peter
   Søren Peter fortalte om, at GG bygger videre på der femårige proces, der har ført til udvikling af Hvidovre som Science-kommune, hvorfor etablerede strukturer som følgegruppe og arbejdsgruppe kan nyttiggøres i GG - se mere i følgende dokumenter:   og Science-kommunens hjemmeside: http://sciencehvidovre.dk/elever-af-ellehammer.html
   Søren Peter har valgt en modig eksperimenterende tilgang, hvor ideer sættes i søen, gerne med hjælp fra eksterne rådgivere, uden frygt for at lave fejl - det værste der kan ske er, at man lærer noget og retter tiltagene til!. Eksempler på sådanne tiltag er http://www.generationgroen.tumblr.com/ og http://www.klima8c.tumblr.com/, hvor der bl.a. har været trukket på Arkitektskolen, CONCITO, Design2Innovate og kunstmuseet Arken.
   Der er gode erfaringer med at stille elever virkelige udfordringer, som de løser i samarbejde med eksperter. Der er hele tiden virkelige problemstillinger, som kan laves til spændende udfordringer - f.eks. når kommunalpolitikerne kæmper med at indfri miljømål eller når Teknisk Forvaltning bliver udfordret af Miljøministeriets ressourcestrategi. Se eksempel på undervisningsforløb: https://www.youtube.com/watch?v=gxhj-c6rDLo Det er vigtigt at klæde lærerne på til at lave spændende UBU - senest har 16 lærere været på innovationskurus - se mere på http://innovationslabhvidovre.tumblr.com/
   Søren Peter har gode erfaringer med hele tiden at tænke i at gøre UBU-tiltag interessante for den lokale presse, Hvidovre Avis, f.eks. med elevers fede billeder og artikler - det er et trick til at formidle til politikere og forældre.
  7. Frokost
  8. Drøftelse med afsæt i Hvidovre’s oplæg
   Søren Peters oplæg satte så godt gang i dialog og udveksling af tanker og erfaringer, at tiden fløj afsted.GGK-Foto2_190614.jpg
   Resultatet af den skriftlige opsamling: "Hvad kan vi lære af Hvidovre?" gav følgende resultat:
   • Samarbejde mellem kommune og virksomheder -> involvere skoleundervisningen i konkrete udfordringer på klima/energi/miljø-området
   • GG - kompetencecirkelmøde med lærere - ved første møde inviteres Synnøve fra CONCITO
   • Ung til ung-formidling virker
   • Samarbejde med de lokale virksomheder og kommunens GG-kompetencegruppe
   • God ide at inddrage virksomheder (i UBU)! Men essentielt at der afsættes ressourcer til at facilitere processen
   • Ressourcer til at facilitere læringsrelevante samarbejder mellem skoler og virksomheder
   • Tålmodighed! Lad projektet vokse sig stort nedefra.
   • At man skal tage udgangspunkt i nærmiljøet og de ressourcepersoner (ildsjæle), som findes
   • At man skal turde springe ud i nye projekter samt at det her er vigtigt med tovholdere, der videreformidler den gode historie
   • Begynd småt - lad det vokse...
   • Største udfordring: At få alle med ... - ikke kun Tordenskjolds soldater.

   Som afrunding drøftede vi, at det er en oplagt mulighed for koordinatorerne at trække på den Nationale Inspirationsgruppes medlemmer som ressourcepersoner, som Søren Peter har gjort (bl.a.CONCTIO og Design to improve life). Medlemmerne vil gerne bruges og Hans vil endnu en gang forberede dem på, at de kan blive kontaktet af koordinatorerne. Det er planlagt, at koordinatorerne møder Inspirationsgruppen, men det bliver nok først til midtvejsseminaret i 2. kvt. 2015.
  9. Ingen havde ønsket emne til behandling
  10. Evaluering og aftaler om kommende møder/aktivitet
   Kommende møder - se pkt. 4.
   Evaluering nåede vi ikke. Mødeleders vurdering er, at der var god energi og stort engagement. Muligheden for mere struktur og fokusering forventes at øges efterhånden som alle koordinator-teamene begynder at arbejde konkret med byggesten til deres UBU-fremme-strategier.
  11. Mødet sluttede formelt kl. 14.45