Tid: Onsdag den 3. juni, 2015, kl. 8.45-15

Sted: Høje Taastrup Rådhus, ISC-kursuslokale på 2. sal, Bygaden 2, Taastrup
Deltagere: GG-koordinatorer fra Hvidovre, Høje Taastrup, Lejre, Næstved, og Vallensbæk

Mødets formål:
- at støtte udviklingen af UBU-fremme-strategier gennem erfaringsudveksling mellem de deltagende kommuner,
- at samle op på og aftale videre proces med brugercentreret strategiudvikling

Dagsorden - se her

Noter fra udvalgte punkter:


Velkomst og dagsorden
Hans brugte denne PP

Erfaringer og udfordringer med at løse tværgående opgaver i HTK’s forvaltning.
Centerchef Lars Christensen, Teknik- og Miljøcenter i HTK bød velkommen. HTK har bl.a. erfaringer fra deltagelse i Klimaministeriets Superpulje-projekter og ser Grøn Generation som anledning til at videreudvikle den tværgående dialog mellem forvaltninger og disses forskellige kulturer. Det er en generel udfordring for kommuner at udnytte kompetencer på tværs af forvaltninger. Hans oplevelse er, at teknisk forvaltnings medarbejdere beriges af kontakt med skoleområdet.
Lars Christensen er med i GG-Høje Taastrup's styregrupper og sikrer forankring af GG i kommunens direktion.

Kort fælles status over GG’s milepæle og aktiviteter
Midtvejsseminaret viste, at alle kommuner er godt i gang - det giver et godt afsæt for at vurdere, hvilken indsats fra projektet, der bedst støtter kommunerne i den resterende projektperiode.
- kommuners hjemmesider, følgegrupper og GG-events. Følgegrupper er blandt kommunernes aftalte leverancer. Vi drøftede for og imod etablering af følgegrupper og aftalte, at de manglede grupper skal være bemandede inden udgangen af august.
- Fællesmøde i internat, Korsør den 30.9.-1.10.15
- Regionale workshops med GGK, følgegrupper og regioner i Øst og Vest. Ideen med de regionale workshops er dels at give GGK m. følgegrupper mulighed for at se egen kommune ude fra dels at interessere regioner i drive regionale netværk mellem GG-kommuner efter udgangen af 2016. Jacob udtrykte betænkelighed ved at kunne tiltrække følgegruppe-medlemmer til et møde i dagtimerne. Anne foreslog som alternativ, at involvere skoleledere og evt. skolechefer i stedet for følgegrupper. Det kunne skærpe interessen for GG og forberede vejen for udrulning af den kommunale UBU-fremme-strategi. Der var opbakning til skoleledere som målgruppe for en workshop på Sjælland. Der er grænser for, hvor mange skoleledere en workshop kan rumme og vi talte om et muligt koncept med f.eks. 1 skolechef og et par skoleledere fra hver af de fem kommuner. Vi aftalte 12. november, 2015 som dato for workshoppen, der vil blive søgt placeret centralt på Sjælland, f.eks. i Sorø.

Hertil er vi nået med Grøn Generation!
Willy brugte denne PP til at gøre status.
Selvom Høje Taastrup er den sidst tilmeldte GG-kommune er den nået langt - ikke mindst p.g.a. ledelsesopbakning, kobling til eksisterende tiltag og stærk intern organisering.
Ved den fælles opsamling: "Hvad kan vi lære af Høje Taastrup?" nævnte Anne/Næstved effekten af det positive samarbejde med erhvervschefen, mens Søren Peter/Hvidovre så perspektiver i, at Hvidovres Tek&Miljø-forvaltning kom på inspirationstur til Høje Taastrup. Vallensbæks Tek&Miljø forvaltning kunne med fordel deltage i samme tur.
Thomas/Høje Taastrup, referede fra sit N/T-vejledernetværk, at det virker overbevisende at liste alle synergieffekterne ved at arbejde med UBU - det kan bidrage til, at de mange udviklingsmuligheder i UBU-fremme udnyttes. Søren Peter foreslog en ny taksonomi for entreprenørskab som inspiration.

Besøg hos **DanWEEE**, Hovedgaden 501A, Hedehusene
GGK-DanWEEE030615.JPGmed Knud Anker som ”tur-leder” og direktør Brian Clemmensen som vært. På vegne af Elretur har DanWEEE en forpligtelse til at oplyse om genbrug. Direktøren ser det som en dannelsesmæssig udfordring, at få børn til at forstå værdien af recycling og gøre dem til budbringere overfor voksne.
DanWEEE og HTK har indgået en aftale om, at to 6. kl. pr. måned skal besøge virksomhed og gennemføre et praktisk forløb, hvor de sorterer elskrot. DanWEEE er spændende - f.eks. kan 98 % af et fladskærmsTV genbruges med økonomisk gevinst til følge.
DanWEEE er et godt eksempel på, at lokale virksomheder rummer masser af stof til at gøre UBU konkret og vedkommende for alle elever. Det må være en foræring til realisering af "åben skole".

Frokost (Kl. 12.00)

Opsamling fra Midtvejsseminaret
Som opvarmning så vi en lille sammenklippet video, som ligger nederst på siden med noter fra Midtvejsseminaret.
(Der ligger videoer med nogle pitch'es af posters i tabellen på denne side, men desværre ikke alle p.g.a. manglede lydoptagelse.)
Under den indledende diskussion af Midtvejsseminarets resultater, efterlyste Malou/Høje Taastrup klare mål at formulere en UBU-fremme-strategi op imod. Som ingeniør er det frustrende ikke at have nogle "hårde mål".
Projektleder må medgive, at UBU er både kompleks og fluffy . I de fælles mål for folkeskolens fag er der ikke "hårde mål" for effekter af undervisning i UBU, men de ønskede effekter er "gemt" i formuleringer af bløde mål - se f.eks. herom i denne præsentation:
http://grongeneration.wikispaces.com/file/view/GGI_OleKronvald151214.pptx/537423992/GGI_OleKronvald151214.pptx
Måske er der inspiration til at vælge mål for en kommunes UBU-fremme-strategi og tilhørende indikatorer i dette oplæg om effekter og indkatorer, der er baseret på FN-dokumenter - se http://grongeneration.wikispaces.com/file/view/UBU-fremme-indikatorer.pdf/513077352/UBU-fremme-indikatorer.pdf

Midtvejsseminaret gav input til den videre strategiudvikling – her er koordinatorernes analyse af udbyttet og savnet indhold fra seminarets forskellige afsnit og deltagergrupper.


GGK-Analyse030615.JPG

Forventninger og ideer til kommende aktiviteter
Med afsæt i ovenstående analyse undersøgte mødet det aktuelle behov for input og drøftede, hvordan de kan imødekommes ved aktiviteter i andet halvår af 2015.

GGK-InputBehov030615.JPG
Blandt forslagene var der især fodslag om at involvere skoleledere i bl.a. efterårets regionale workshop på Sjælland den 12.11. samt at arbejde konkret med UBU-fremme-strategier ved GGK-internatmødet den 30.9.-1.10. Der var også interesse for at involvere virksomheder i UBU-fremme og bilaterale samarbejder mellem kommuner.

De mange "gule sedler" fra de to analyser fra Vest- og Øst-klyngens møder er renskrevet i en opsummering til brug for planlægning af projektets kommende aktiviteter - se her.

Ad-hoc emner af regional eller lokal interesse
Søren Peter delte en lille video, hvor elever evaluerer en studietur til Island. Som "brugere" lægger eleverne vægt på sikring af socialt samvær og samarbejde om konkrete udfordringer.

Da mødet formelt sluttede kl. 15 var der stadig gang i udveksling af tips & tricks.