Tid: Torsdag den 5. februar, 2015 kl. 10 til 17
Sted: Borgerforeningens Hus, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg
Hjemmeopgave - se her.
Program og deltagerliste - se her. Af de 10 kommuner var Randers forhindret i fremmøde.


HCH-noter fra mødet:

Velkomst og program
Mødets mål:
1) At få inspiration tll og dele ”brikker” til kommunale UBU-fremme-strategier
2) At forberede og træffe aftaler om Midtvejsseminaret den 6. maj, 2015.

Status: Generelt går det godt fremad med kommunernes "leverancer" - nogle kommuner skal dog have fokus på at få etableret GG-følgegrupper for at få udbytte af de forudsete klyngevise workshops for følgegrupper i efteråret 2015. (Se eksempel på GG-følgegruppe i Sønderborg)
- se Hans's præsentationer fra dagen her og deltagerbilag med stikord til indlæg og emner til pitch-øvelse her


UBU-brik-Maggi.png
Mulige ”brikker” til UBU-fremme-strategier?
To indlæg a’ 15 min. efterfulgt af to runder gruppedialoger.
1) Case: Vestforbrændings tilbud om uddannelse og netværk for formidlere på genbrugspladser/ Underviser Tina Enevold Vestforbrænding - se præsentation
2) Case: Hvidovre’s brug af Innovationskompasset til UBU-fremme/ Uddannelsesudviklings-koordinator, Lotte Haag Borg, INDEX - se præsentation og øvelse
Se også INDEX/ Innovationskompasset og Vestforbrændings tilbud om 1) Læring og oplevelse samt 2) Viden og læring til ejerkommuner.

Som opsamling på gruppedialogerne skrev deltagerne sedler med opsamlede ideer til henholdvis "UBU-fremme-brikker" og "UBU-Maggi-terninger"
- se definitioner og resultater i nedenstående skema:
UBU-fremme-brikker,
der kan indgå i kommunale UBU-fremme-strategier
:
UBU-Maggi-terninger,
der kan støtte GG-koordinatorer i deres bruger-centrerede design af UBU-fremme-strategier
- fokus på uddannelse af formidlere på genbrugspladser
- at trække aktører ind f.eks. fra Vestforbrænding, INDEX og lignende
- UBU-handling i den grønne læseplan
- brug innovation til kontakt med borgere
- fælles udfordring til alle 8. klasser - f.eks. bedre
affaldssortering
- design/innovation
- bruge Innovationskompas
- inddrage innovation og entreprenørskab i udvikling af nye naturområder
=> idegenerering
- hvad med inddragelse af eleverne i formidling til hinanden?
- Innovationskompas til UBU-fremme
- Omvendt innovations-tilgang ala Lotte/INDEX
- formidlingsmodel fra Vestforbrænding - nem overførbar
- repræsentant fra Danish Science Factory besøger kommunen
- inddrage skoler i Lejre Kommunens samarbejde med
Roskilde Kommune og affaldsforbrænding
- læreplaner
- ressource-bevidstgørelse gennem praktik og teori
- forenklede fælles mål
- det skal være konkret og det skal vel være fra brugernes behov!
- møde GG's nationale Inspirationsgruppe ved et GG-koordinatormøde
- formidlerkorps
- en "Lotte" fra Fonden for Entreprenørskab giver oplæg for Lejres Center for Skole
- læringsplaner

- kasser med undervisningskit til genbrugspladser

- eksempler på undervisningsforløb fra Vestforbrænding

- innovation og affaldshåndtering indgår i vores læringsplan

- innovation som selvstændigt valgfag

- affaldshåndtering i natur&teknik/fysik/kemi/samfundsfag

- mere innovation i undervisningen


Kunsten at ”pitche sin UBU-fremme-brik”?UBU-fremme-brik.jpg
Formålet med øvelsen var dels at videndele mellem kommuner dels at øve pitchning m.h.p. Midtvejsseminarets postersessioner.
Efter en kort introduktion pitchede alle teams deres UBU-fremme-brikker på tre min. og fik feed-back. Det foregik i to parallelle forløb a’ fem pitches med Ea og Olga som "tidtagere".
Se emner og indhold af kommunernes pitch i skemaet her.

Refleksioner og råd efter koordinatorernes pitche-øvelser
Hans sammenskrevet en drøftelse med "tidtagerne", Ea og Olga, til følgende punkter:
 • alle koordinatorer er meget engagerede i opgaven med at udvikle kommunale UBU-fremme-strategier,
 • UBU-fremme er noget, som alle kan sige ja til - men det er svært at gøre UBU-fremme konkret og formidle det, (wicked problem?)
 • pitche-øvelserne efter dispositionen fra 2. hjemmeopgave er et godt afsæt for koordinatorerne til at fokusere deres pitch til brug for Midtvejsseminaret,
 • forslag til fælles terminologi: En kommunal UBU-fremme-strategi skal v.h.a. uddannelse løfte en eller flere udvalgte udfordringer knyttet til bæredygtig udvikling. Løsningen på en udfordring kan bestå af en eller flere UBU-fremme-brikker, der er gerne er udviklet via bruger-centreret design.
  Eksempel på brug af teminologien: UBU-fremme-brikken: "Medarbejdere på genbrugspladsen uddannes i at formidle til elever" er en løsningudfordringen: "Hvordan involverer vi børn og unge i at reducere affaldmængden?" Andre UBU-fremme-brikker, f.eks.: "Alle 5. klasser deltager i "Ren Uge"" er også bud på løsninger af samme udfordring.
  Ea's tegning til højre forklarer terminologien i forhold til koordinatorernes pitche-opgave ved Midtvejsseminiaret.
 • råd: overvej nøje hvilken udfordring, jeres udvalgte "UBU-fremme-brik" egentlig løser - efter jeres pitch, skal modtageren helst forstå, at jeres "UBU-fremme-brik" er et bidrag til løsning af udfordringen - ellers kan modtageren jo ikke give jer brugbar feed-back,
 • råd: vælg at pitche om en skarpt afgrænset "UBU-fremme-brik" - på 3 min. kan I ikke nå at pitche kommunens samlede "UBU-fremme-strategi"
 • ved Midtvejsseminaret gentager koordinatorerne deres pitch fem gange - derfor er der mulighed for at justere pitchen undervejs, så den udløser relevant feedback,
 • koordinatorerne kan måske synes, at det er lidt "skrabet" at skulle afgrænse deres pitch til en enkelt "UBU-fremme-brik", når de jo i praksis arbejder på en "UBU-fremme-strategi" for hele kommunen. Det er derfor vigtigt, at koordinatorerne briefer medfølgende politiker(e) ved et formøde, så politikerne forstår, at "UBU-fremme-brikken" blot er en del af noget større. Ved Midtvejsseminaret får deltagerne i øvrigt lejlighed til at tale om "de store linier" i kommunens UBU-fremme-strategi under frokostens bordgrupper og eftermiddagens møder i regionale grupper,
 • ifht. "brugercentreret design" er Midtvejsseminaret og postersessionen koordinatorernes mulighed for at få feedback på deres prototype af en udvalgt UBU-fremme-brik. I den videre innovationsproces skal koordinatorerne måske tilrette UBU-fremme-brikken og igen teste den med relevante brugere (Innovationsspiralen).
 • Hans skal sammenhængen mellem "UBU-fremme-strategier" og "UBU-fremme-brikker" ved indledningen af Midtvejsseminaret.Tværgående temaer og udfordringer – hvilke og hvem?
Med afsæt i forrige punkt fik koordinatorerne indkredset fire tværgående temaer og udfordringer til brug for 4x7-min. indlæg ved Midtvejsseminaret.
OmvendtInnovation2.jpg
Fjern for-forståelsen 2

De fire indlæg skal formidle og perspektivere de problemer og muligheder, som koordinatorerne aktuelt oplever i deres arbejde med UBU-fremme-strategier i kommunerne.
OmvendtInnovation1.jpg
Fjern for-forståelsen 1

Her er nogle af de foreslåede temaer og råd fra mødets indkredsning:
 • UBU - forvaltningens gulerod til eller tvang af skoler?
 • FSK-reformen udløser nogle "skal-opgaver" for skoler - f.eks. om læring om innovation og at handle.
 • Koblinger mellem kommunens politik/strategi og borgerne via børn?
 • Elever hjælper med kommunikation af kommunens politik - kendes fra Håndbold-VM i Næstved.
 • "Fremtidens kommunale forvaltninger til fremtidens behov"
 • Brug en anerkendende tilgang i indlæggene - fortæl om succeshistorier og ikke blot om problemer fra samarbejde på tværs af forvaltninger!
 • Hans - overvej at indpasse en øvelse i "Fjern for-forståelsen" fra INDEX i seminarprogrammet. (Iflg. INDEX vil øvelsen kræve mindst 40 min. af programmet)


De valgte temaer til 4 x 7 min. indlæg.
Arbejdstitler for de fire temaer fremgår af nedenstående skema. Til hvert tema er der en tovholder, der står for at forberede 7 min. indlæg og en
tilhørende ca fem liniers stikord/beskrivelse til brug for et fælles deltagerbilag. Hver tovholder har en eller flere sparringspartnere til at kvalificere indlægget. Ved seminaret kan tovholder fint støtte sit indlæg med en PP.
Tovholders deadlines ifht. Hans: Senest 17. april indsendes indlæggets endelige titel og stikord/beskrivelse. Senest 4. maj indsendes evt. PP til brug for seminaret.

For at koordinere og undgå overlap mellem de fire indlæg, opfordres tovholder til at holde nedenstående skema ajour - enten ved selv at skrive i skemaet eller sende tekst til Hans. (Alle tovholdere har fået skriveadgang til skemaet!)

De fire udvalgte indlægs arbejdstitler med plads til stikord/beskrivelse
Tovholder
Sparring på indlæg
(evt. flere interesserede
kan melde sig til Hans)
1) Folkeskolen skal også lære eleverne at være innovative og handle – hvordan undervises der i det?
Søren Peter Dalby,
Hvidovre Kommune
Anne (Næstved) og Jørn (Kolding)
Stikord/beskrivelse:


2) ”Kommunikation” er en af de fire dimensioner i Folkeskolens nye Fælles Mål – hvorfor egner netop UBU sig til denne dimension?
Jørn Chemnitz Christiansen,
Kolding kommune
Majbrit(Vallensbæk), Jacob(Lejre)
og Bjarne(Fredericia)
Stikord/beskrivelse:


3) Samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger er en udfordring – hvordan kan UBU gøre dette samarbejde meningsfyldt og udbytterigt?
Birgitte Bjørn Petersen,
Sønderborg Kommune
Malou(Høje Taastrup)
Stikord/beskrivelse:


4) Hvordan kan UBU fremover forankres i en stillingsfunktion? – afsæt i erfaringerne fra Lejre Kommunes økologi-strategi
Trine Nissen/Jacob Hørlyck
Kruse, Lejre Kommune
Annemette(Fredricia)
og Birgitte(Sønderborg)
Stikord/beskrivelse:


MidtvejsemSal.jpg
Salen i Nyborg Borgerforening, hvor Midtvejsseminaret skal foregå.Billedet flimrer endnu - den 6. maj står det helt skarpt!!


Aftaler om Midtvejsseminaret – før, under og efter
- krav til posters?
- briefing af politikere?
- opfølgende presseindsats?
Se noter med vejledning på siden om Midtvejsseminaret

Koordinatorernes ”time”
- åbent til fælles drøftelse af projektets fælles kurs
I to vilkårlige grupper drøftede koordinatorerne, hvad de havde på hjertet, indtil Hans afbrød dem - igen ;-)

Fælles afrunding
Dagen efterlod nok en del løse ender, som alle hver især må søge at binde op - vi er midt i en kaotisk innovationsproces!!

Vi er alle tændte på opgaven med at udvikle UBU-fremme-strategier, der er ambitiøs, kompleks og forskellig fra kommune til kommune.

Koordinatorerne er udfordret på mange planer - f.eks. kræver etablering af GG-følgegrupper en ekstra indsats fra koordinatorerne, som helst skal betale sig tilbage i form af øget forankring, "medvind" og nytænkning.
I projektplanen er der forudset klyngevis møder for GG-følgegrupperne i november 2015 - møder, der skal støtte op om og perspektivere koordinatorernes indsats i den enkelte kommune. "Grøn Industrisymbiose" kunne være en Maggi-terning til behandling ved disse to møder og Hans uddelte en pjece herom.

Midtvejsseminaret den 6. maj, 2015 er koordinatorernes næste øvelse i bruger-centeret strategiudvikling. Her skal koordinatorerne præsentere deres nøje designede "UBU-fremme-brikker" og indhente feed-back fra politikere m.fl.