Tid:Onsdag den 17. juni, 2015 kl. 11.30-14.30
Sted:Energi- & Vandværkstedet, Multirummet, Roskildevej 213, Valby
Dagsorden og deltagerliste - se [[/file/view/GGI-Prog%26Delt_170615.pdf/554426066/GGI-Prog%26Delt_170615.pdf|her]]
13 medlemmer havde meldt fremmøde men Lars Myrthu-Nielsen måtte meddele afbud efter deltagerlistens udsendelse. Repræsentanterne fra Friluftsrådet, Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet, Naturvidenskabernes Hus og NTS-centeret var forhindrede i fremmøde, mens Danmarks Lærerforening havde bedt om at udtræde af Inspirationsgruppen med henvisning til repræsentantens hidtidige begrænsede fremmøde.

Noter fra punkter på dagsordenen:

 1. Velkomst & dagsorden
  Nanna Meldgaard og Henrik Gretoft bød velkommen på vegne af Energi- og Vandværkstedet, som er en del af Københavns kommunes indsats for at forberede børn og unge i alderen 0-18 år på til rollen som borgere i en bæredygtig by.Hans Colind takkede for fremmødet, hvor bl.a. Inspirationsgruppens fremtidige rolle overfor de deltagende kommuner i GG skal drøftets i lyset Midtvejsseminar.
  Til Midvejsseminaret var 10 af Inspirationsgruppens medlemmer tilmeldt og bidrog i fire teams med korte feedbacks til GG-kommunernes repræsentanter.
  En feedback, som kun var en appetitværker og alt for kort til en reel dialog. Ni af de 11 deltagere i dagens møde havde deltaget i Midtvejsseminaret, hvorfor der var et godt grundlag for mødets workshop under pkt. 3.
 2. Kort status fra projekt Grøn Generation
  - herunder feed-back fra GG-kommuner efter Midtvejsseminaret den 6.5.15.Hans brugte denne PP og fremhævede følgende punkter:
  • Ni kommuner i GG efter Horsens exit i februar, 2015 - ikke sandsynligt at en 10. kommune kan rekrutteres på dette fremskredne tidspunkt,
  • GG desværre ikke udvalgt til GAP Partner Network (UNESCO!) men ambitionen om at indgå i en international dialog om UBU-fremme lever,
  • En ud af fire mulige regioner takkede ja til Midtvejsseminar - en fornyet indsats vil søge at involvere alle regioner i efterårets regionale workshops i henholdsvis Jylland og på Sjælland, da regionerne kan spille en rolle i at facilitere GG-kommunernes fortsatte proces efter udgangen af 2016.
  • Midtvejsseminaret viste, at kommuner er godt på vej. Umiddelbart efter Midtvejsseminaret gav flere GGI-medlemmer udtryk for, at de var imponerede over hvor langt GG-kommunerne var nået i deres forberedelser til en UBU-fremme-strategi,
  • 2. evalueringsrapport fra KU/IND i udkommer i august 2015 og vil på basis af interview med GG-kommunerne give en uvildig status.

  Midtvejsseminaret var første gang i den tre-årige projektperiode, hvor Inspirationsgruppens medlemmer havde mulighed for direkte kontakt med GG-kommunernes koordinatorer (GGK). Hans havde den 3. juni møde med Øst-klyngen af de fem GG-kommuner på Sjælland og efterfølgende den 18.6. med Vest-klyngen af de fire GG-kommuner i Jylland, hvor GGK gav nedestående feed-back til GGI:

Udbytte af at møde GGI-medlemmer ved Midtvejsseminar
Ønsker/ideer til input fra GGI og dens medlemmer
Fra Øst-klynge
-Konkrete kontakter-Mennesker, jeg kan bruge fremadrettet
-Byder ind med deres resp. viden/ekspertise ifht. UBU-fremme-strategi-Konkrete bud på, hvordan de kan understøtte os ifht. udvalge problematikker (Wiki-skema)
-Præsentationer lokalt af hvad ”vi” kan tilbyde
-Info om mulige samarbejdsflader
-What’s in it for them?
-Hvordan understøtter de os – helt ud i klasserne?
Fra Vest-klynge
- Rådet: Koncentrer jer om en ting ad gangen!
- Københavns Kommunes/Henrik Gretofts erfaringer
- At vi skal inddrage flere unge i processen
- Begrebet "Globalt medborgerskab"
- Mere tid sammen med GGI
- Mere tid/synlighed - hvad kan de bruges til hos os?
- Kvalificeret sparring ind i vores (udfordringer?)
- Ideer til målbarhed
-

3. Workshop: Hvordan tilfører Inspirationsgruppen (GGI) mest værdi til GG-kommunernes arbejde med udvikling af UBU-fremme-strategier?
Workshoppen skulle forberede en drøftelse af GGI's fremtidige rolle.
Som "opvarmning" præsenterede Synnøve Kjærland, CONCITO konceptet ”Klimapraktik” som et eksempel på en mulig brik/maggi-terning til GG-kommunernes UBU-fremme-strategi. "Klimapraktik" er en uges "alternativ" erhvervsvejledning, der er afprøvet i Herlev Kommune og under færdiggørelse. Se Synnøves PP.

GGI-workshop170615.jpg
Efter Midtvejsseminaret gav flere GGI-medlemmer udtryk for, at de gerne ville "mere ind under huden på GG-kommunerne" for at kunne byde ind med råd & dåd, hvilket de hidtil kun havde indirekte mulighed for via GGI's møder med projektgruppen. Hans takkede for GGI-medlemmernes velvilje og understregede samtidig, at det var op til hvert enkelt GGI-medlem at afgøre, hvor stor en indsats de vil bidrage med overfor den enkelte GG-kommune ud over at deltage i GGI's halvårlige møder.

Som forberedelse til mødets workshop havde deltagerne fået til opgave at notere sig et svar på de følgende to spørgsmål:
1) I lyset af Midtvejsseminaret, hvordan bliver GGI mest værdifuld for GG-kommunernes arbejde med udvikling af UBU-fremme-strategier?
2) Efter Midtvejsseminaret, hvad skal GGI sætte fokus på, for at GGI kan leve op til sine to formål:
- at bidrage til, at projekt Grøn Generation og de 10 deltagende kommuner kan drage nytte af nationale ressourcer og tiltag til fremme af bæredygtig udvikling (BU) og uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU),
- at bidrage til koordination mellem og udvikling af nationale ressourcer og tiltag med relevans for uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU)?
Workshoppen arbejdede med nedenstående spørgsmål med henblik på at analysere, hvordan GGI/GGI-medlemmer kan blive mere værdifulde for GG-kommunerne:
a) hvilke behov for eksternt input synes GG-kommunernes koordinatorer at have, for at kunne udvikle UBU-fremme-strategier af god kvalitet?
b) hvordan kan behovene for eksternt input imødekommes?
c) hvilke behov kan GGI eller teams af GGI-medlemmer dække?
d) evt. resterende behov – hvem kan dække dem?
e) samt konkludere, hvem, der gør hvad, hvornår.
Workshoppen resulterede i en masse bud på, HVILKE input GGI/GGI-medlemmer kan give GG-kommunerne og HVORDAN - se skema med renskrift af post-its.
HVORDAN kan udfoldes på mange måder: Ansigt til ansigt eller elektronisk, ved at GGI-medlemmer besøger GG-kommuner eller omvendt som f.eks. studiebesøg.

Konklusioner fra workshoppen:
A)
GGI ønsker en behovs- og efterspørgselsdrevet dialog med GG-kommunerne m.h.p. et "perfekt match".
I tabel 1 er der eksempler på mulige match mellem GG-kommuner, UBU-temaer og GGI-medlemmers kompetencer/interesser/eksisterende samarbejder:
Udvalgt tema fra
UBU-fremme-strategi
Randers
Fredericia
Kolding
Sønderborg
Næstved
Lejre
Vallensbæk
Hvidovre
Høje Taastrup
Affald
Henrik/Kbh,
Nanna/Uni-C


Henrik/Kbh,
Nanna/Uni-C
Henrik/Kbh,
Nanna/Uni-C
Klima
Synnøve/CONCITO
Fødevarer

Jeppe/
ChoraConnectionNatur


Jannik&Karen/
Friluftsrådet?


NudgingDitte/RCE-Denmark
Sanne/IDA-Miljø

Skole-virksomhed
Simon/Naturviden-
skabernes Hus?
Andet?

B)
Stikord til beskrivelse af GGI/GGI-medlemmers fremtidige rolle overfor GG-kommunernes koordinatorer er:
 • et efterspørgselsdrevet tilbud - ikke et påduttet krav!
 • kritisk ven
 • supporter
 • sparringspartner
 • energizer
 • friske øjne

C)
Som afsæt GGI-medlemmers dialog med GG-koordinatorer er det nyttigt at kende:
 • sammensætningen af den lokale GG-følgegruppe
 • GG-koordinatorernes største udfordringer - vel vidende, at de ændrer sig hele tiden.

GGI anerkender, at GG-koordinatorerne oftest er pressede på tid og ressourcer, så de ikke kan producere særlige "rapporter" til GGI-medlemmerne.
Ved møde med de jyske GG-koordinatorer den 18.6 afprøvede Hans GGI ønske om at kende GG-koordinatorernes største udfordringer i forhold til deres udvikling af en UBU-fremme-strategi med følgende oplysende og forskelligartede resultat:
Fredericia
Kolding
Randers
Sønderborg
- de politiske mål er ikke forenelige med GG
(bosætning+erhvervsudvikling)
- tidspunktet er en udfordring ifht. Folkeskolereformen
- vi mangler en platform, hvor alle lokale tilbud er samlet
- målepunkter for en UBU-fremme-strategi?
- at engagere ungdomsuddannelserne
- afklaring af prioritet i kommunen
- at arbejde tværfagligt i en søjleopdelt organisation
- hvordan får vi kommunale "siloer" til at trække i samme retning?
- hvordan får vi frivillige borgergrupper aktiveret sammen med de kommunale aktører?
D)
Hovedparten af de fremmødte GGI-medlemmer er interesserede i og parate til at bruge tid på dialog med GG-kommunernes koordinatorer. Det aftaltes, at GGI-medlemmer inviteres til og indtænkes i programmet for GGK's næste fællesmøde i Korsør med deltagelse den 1.10.15. i tidsrummet kl. 11-15.

4. Eventuelt
GGI's mulige rolle i at sikre den fortsatte proces til UBU-fremme efter GG's afslutning pr. 31.12.16 blev kort drøftet - flere af GGI-medlemmerne er op forskellige vis allerede engagerede i emnet. Hans orienterede om, at den resultaterende organisation efter fusionen mellem NTS-centeret og Danish Science Factory er åben for at spille en koordinerende rolle på UBU-området, hvis der kan etableres ekstern finansiering.

5. Afrunding
Hans takkede for engageret mødedeltagelse.
Med mindre andet aftales i forbindelse med GGI-medlemmers deltagelse i GGK's møde den 1.10.15 er GGI's næste møde den 4. november, 2015, kl. 11.30-14.30 hos GATE21 i Albertslund.