Tid: 27. maj, 2014, kl. 11.30-14.30.
Sted: Hos Kontoret for Bæredygtig Udvikling, Københavns Kommune på Københavns Naturskole - Kalvebod Fælled.
Deltagere: 11 af Inspirationsgruppens medlemmer medlemmer var tilmeldt - se dagsorden og deltagerliste.


Dagsorden med noter fra mødet:
 1. Velkomst & dagsorden
  Der var en særlig velkomst til repræsentanter fra MS, Miljøstyrelsen, Naturvejlederforeningen samt Naturvidenskabernes Hus
  Som opfølgning på nedennævnte ønsker fra Inspirationsgruppens 1. møde, har Undervisningsministeriet været kontaktet om at bidrage med indlæg. Med ministeriet er det aftalt, at et evt. indlæg om UBU i de nye Fælles Mål afventer resultatet af høringen af de forenklede Fælles Mål, mens der p.t. ikke er basis for et indlæg om UBU-fremme i de øvrige nordiske lande.
 2. Status på projekt Grøn Generation
  Hans benyttede denne præsentation til at gøre status for projektet og lægge op til workshoppen i pkt. 4.
 3. Arbejdsfrokost

 4. Workshop: Effekter af en kommunal strategi til fremme af UBU - hvilke?
  De kommunale GG-koordinatorer har brug for inspiration til at beskrive, hvad der kan komme ud af kommunale UBU-fremme-strategier – hvilke effekter og synlige spor kan de efterstræbe i kommunen, evt. beskrevet via indikatorer.I to grupper arbejdede deltagerne med opgaven:
  Ud fra jeres erfaring med fremme af BU og UBU, - hvilke konkrete effekter kan en kommunal UBU-fremme-strategi skabe?Bilag til workshoppen var: 1) Effekter og indikatorer for kommunale UBU-fremme-strategier? og 2) Hvorfor er Grøn Generation en god ide for en kommune?
  Grupperne fandt det udfordrende at adskille "aktiviteter" fra "effekter".Her er renskrift af gruppernes tematiserede "post its".
  Et par udsagn fra gruppernes præsentation af deres engagerede drøftelser:
  - nogle kommuner bruger. "bæredygtighed" til bl.a. at promovere sig - i det lys har en UBU-fremme-strategi en særlig effekt,
  - effekten af en UBU-fremme-strategi er en "effekt af effekter" idet strategien åbner for effekter af kommuners mange BU-tiltag,- UBU-fokus åbner for innovativ undervisningspraksis.GGI-270514.JPG
 5. Korte meddelelser fra Inspirationsgruppens medlemmer
  Efter aftale orienterede Henrik Gretoft fra Kbh. Kommunes Afdelingen for Bæredygtig Udvikling - Miljøtjenesten som mødevært om Københavns Naturskole (KØN) og dens rolle i kommunens UBU-fremme. Afdelingen udbyder ca. 300 UBU-aktiviteter, herunder KØN, der har 25.000 brugere/år. Københavns mange UBU-aktiviteter relaterer sig til temaer for kommunens indsats for bæredygtig udvikling, som fremgår af afdelingens "strategiske landkort".
  Afdelingens "effekt" er et bidrag til at styrke fagligheden og indrette undervisningen/skolerne på et bæredygtigt perspektiv i pagt med Skolereformens krav om et kvalitetsløft. KØN bidrager særligt til læring, naturbevidsthed og naturfaglig dannelse gennem hands-on-naturoplevelser.
 6. Eventuelt
  Punktet blev udnyttet til en kort evaluering, hvor hver deltager noterede sig en ting, som de ville tage med fra mødet.Nye deltagere fremhævede bl.a. Inspirationsgruppen som adgang til personligt netværk og inspiration. Andre fandt workshoppen givende og foreslog at prioritere tid til workshops ved fremtidige møder. Alle vil gerne bruges af GG-kommunernes koordinatorerne, herunder give feedback på oplæg til UBU-fremme-strategier og efterspurgte anledninger til at møde koordinatorerne. (Efter planen skal Inspirationsgruppen og GG-koordinatorerne først mødes i sidste del af projektperioden - en tidligere anledning til at mødes kunne være i forbindelse med Midtvejseminaret i 2. kvartal, 2015).
 7. Afrunding med aftale om næste møde
  Torsdag den 13. november, 2014, kl. 11.30-14.30 hos Vestforbrænding. Afsæt evt. tid af til efterfølgende rundvisning.MS/Helle, Naturvejlederforeningen/Sabine og NVH/Simon tilbød sig som værter for fremtidige møder.


Ønsker til møde-emner fra Inspirationsgruppens 1. møde:
 1. Progressionen i UBU - kan børn kapere "globalt medborgerskab" fra dag 1 eller er der nogle nødvendige pædagogiske omveje?
  Forud for 2. møde har Undervisningsministeriet været kontaktet om oplæg om UBU i de nye forenklede Fælles Mål herunder tanker om progressionen hen over skoleforløbet.
 2. Fremme af UBU - hvad kan vi lære af de øvrige nordiske lande?
  (F.eks. fra Nordisk Ministerråd eller Undervisningsministeriet på baggrund af indtryk fra UNESCO's møder?)Nordisk Ministerråd meddeler, at hvad angår UBU-indsatsen i de nordiske lande findes der ikke et samlet overblik , hvorfor der må henvise til fagrådgiverne i de nationale ministerier. Nordisk Ministerråd har besluttet en overordnet nordisk strategi for bæredygtig udviking:
  "Et godt liv i et holdbart Norden"
  De nordiske lande har besvaret spørgeskemaer om status for UBU før UNECE-mødet 3.-4. april, 2014:
  Ninth meeting of the UNECE Steering Committee on Education for Sustainable Development
  - se svar fra Danmark, Norge, Sverige og Finlandog landenes repræsentanter samt mødereferat. Finland har i sin vision for bæredygtig udvikling 2050 nævnt kommuner og uddannelsesinstitutioner som vigtige aktører - se side 6 i visionspapiret.Danmark skal pr. november 2014 afrapportere status for UBU-tiåret og planer for opfølgning - se afrapporteringens forventede temaer og indikatorer her.
Begge emner kan give inspiration til drøftelse af forventede effekter af kommunale UBU-fremme-strategier i Grøn Generation-kommunerne.