Som led i at øve brugercentreret design skal hvert GGK-team formulere en udfordring/problemstilling, de vil ”designe” en eller flere bruger-centrerede løsninger til.
Find inspiration til at udforme en udfordring/et problem i kursusmaterialet samt i noterne fra Sønderborgmødet.
Udfodring/problem og et bud på en løsning skal sammen med indvundne erfaringer erfaringer præsenteres ved
klyngemøderne i Kolding den 4. december, 2014 og Lejre den 11. december, 2014.
Præsentationen skal være en tre minutters pitch med overskrifterne fra nedenstående skabelon - evt. støttet af en PP, en tegning eller måske en fysisk prototype.

Hjemmeopgave efter Sønderborgmødet 8.-9. oktober 2014: Send en jeres udfordring/problemstilling til Hans snarest, så alle kan se dem i skabelonens kolonne 2) nedenfor.
Hjemmeopgave før klyngemøderne i Kolding den 4. december, 2014 og Lejre den 11. december, 2014: Forbered 3 min. præsentation af jeres arbejde med at finde en brugercentreret løsning på udfordringen i kolonne 2) nedenfor.
Hjemmeopgave før Fællesmødet i Nyborg den 5. februar, 2015 - se her.

0)
Kommune
1) Indkredsning af
udfordring
- hvordan gjorde vi?
2) Udfordring
(send formulering til Hans før klyngemødet)
3) Anvendte informanter
(fra den lokale arena)
4) Identificerede behov
5) Opnåede indsigter
6) Jeres udvalgte bud på en løsning
7) Mulige tværgående temaer til GGK-indlæg på Midtvejsseminar
Kolding
Afsæt i eksisterende tiltag: Grøn Institution og Hjælp Fisken
Hvordan sikrer vi eleverne ejerskab på natur og miljøprojekter?
Hvordan får vi delt deres opnåede viden/resultater med lokalsamfundet og myndighederne?
Elever og medarbejdere i institutioner
De fleste vil gerne BU - der er bare brug for en "insisterende støttende hånd"!
UBU kan bruges til at ændre adfærd - et eksempel på, at "skolemiljøet" i en kommune kan hjælpe Erfaring fra at introducere "design" kan bruges til at introducere "UBU"
Bevidst dialog på tværs af forvaltninger og med brugere. Skatkammeret er et eksempel på et tiltag, der udvikles til at fremme UBU.
En kommunal UBU-fremme-strategi kan synliggøre, forbinde og opskalere gode eksisterende tiltag.
Randers
Dialog mellem skoleforvaltning og Tek&Miljø forvaltning om læringssted "Affaldsskolen" på genbrugspladsen
Hvordan udvikler vi vores aktivitetsrum i skolestuen på genbrugspladsen, så vi opnår maksimalt læringsudbytte?
Og med baggrund i øvelsen:
Hvordan kan vi anvende metoden brugercentreret design til det fremadrettede arbejde med udformningen af vores GG-strategi?
GGK'ere og konsulent fra
”Affald og ressourcer”, Sisse Stockholm.
Knappe ressourcer kalder på fokuseret "nålestiksindsats"
Positiv tilgang åbner for samskabelsesproces med brugerene.
En tilgang, som Randers kender til fra projekt "Havvand på land" og Trigger Planning
via Region Midjylland "Klimatilpasning i samarbejde"
Konsulent Sisse Stokholm indgår fremover i Randers's GGK-team m.h.p. at udvikle læring på genbrugsplads.
Dialog mellem skoleforvaltning og tek&miljøforvaltninger kan tilføre merværdi til det, kommuner allerede gør - f.eks. grøn omstilling.
Regionalt samarbejde mellem kommuner kan sikre "kritisk masse" til UBU-fremme-indsats.
Horsens
Pr. 15.9.15 (Ren Uge) vil Horsens implementere affaldssortering på skolerne. I tilknytning til et forprojekt på udvalgte skoler er der gennemført spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne.
Hvordan kan vi få eleverne til at sortere affald på folkeskolerne
xx elever fra forprojektets skoler
Se præsentation med behov, indsigter og løsninger her
Bruger-centeret tilgang kan udvikle brugbare løsninger til Affald&Trafik-afdelingen
Se præsentation med behov, indsigter og løsninger her

Fredericia
Fredericia arbejder i GG med implementering af sin eksisterende Naturfagsstrategi
1) hvordan sælges ideen ude på skolerne, uden at det ses som endnu et politisk tiltag?
2) hvordan får vi engageret lærerne?
3) hvordan får vi engageret både naturambassadørerne og naturfagsvejlederne i denne proces?
En skoleleder
Skolerne har nok at gøre med folkeskolereformen. Skolelederens eneste råd om strategiimplementering: "Hvad synes du ...?"
Forvaltningen må føle sig frem hos skolerne.
Interessent- og styregruppen er klar til at gå i gang med samskabelsesproces
Støtte Interessent- og styregruppens arbejde
UBU stiller ikke krav om at skoler arbejder mere - men arbejder anderledes!
Sønderborg
Som opfølgning på bruger-interviewene ved Sønderborgmødet har GGK-teamet hjulpet medlemmer af følgegruppen fra Tek&Miljø med at gentage/supplere interviews med skoleelever m.h.p. at kvalificere en nyudviklet affaldsplan for skoler.
Hvordan får vi involveret skoleelever i aktivt at affaldssortere på skolerne?
Seks 7. kl. elever blev interviewet af Klimakonsulent
I relation til de UBU-fremmende strategier har arbejdet med brugercentreret design vist, at en forudsætning for UBU-resultater er nært, konkret og direkte samarbejde mellem medarbejderne i henholdsvis Børn og Uddannelse og Teknik og Miljø.
Tek&Miljøforvaltning overrasket: "Elever i 7. klasse ved intet om klima-ændringer!!!"
Skoleforvaltning kan med indsigt i skolernes forskellige kulturer hjælpe Tek&Miljø til bedre løsninger.
Første version af affaldsplanen for skoler skal gøres bruger-centeret
1. Ressourceplan, der omfatter sortering i alle kommunens institutioner, træder i kraft 1. august 2015 - blandt andet indgår sortering i skolernes grønne læseplan.
2. Teknik og Miljø har en infokampagne i 2015 - Top Down og ender som projekt i elevrådsarbejdet.

3. Prototype-projekt i foråret 2015, som skal give information om mængder og innovative løsningsmodeller, der skal danne forbillede for kommunens 17 øvrige skoler.

4. Implementering. 2015 er måske urealistisk på grund af budgetter i skolen, inddragelse af skolernes elevråd er her vigtigt - der er indledt samarbejde med Danske Skoleelever, DSE.
Skoleforvaltning kan med indsigt i skolernes forskellige kulturer hjælpe Tek&Miljø til bedre løsninger. Det samme kan en brugercentreret involvering af børn og unge.
Os i Børn og Uddannelse har gavn af Teknik og Miljøs indsigt i de kommunale processer og fagområder.
Næstved
Efter flere interviews med elever og lærere er indvundne resultater systematiseret i et skema - se her.
Ikke færdig men arbejder hen mod: ”Hvordan bliver Næstved Kommunes børn og unge i stand til at skabe værdi for sig selv og andre – på tværs af landegrænser og generationer – gennem ansvarsfuld og effektiv udnyttelse af jordens ressourcer (menneskelige og naturlige)”
Mange forskellige - se her.
Mange forskellige
- se her.
Mange forskellige
- se her.

Udfordring at vælge et tværgående tema, der kan være et realistisk omdrejningspunkt for en kommunal UBU-fremme-strategi - "en mammut kan spises - men i små bidder!"
Hvidovre
I et innovationsforløb for lærere i samarbejde med "INDEX, Design to improve life" arbejdes der akuelt med fremme af UBU - se materialer her
(Anbefaler videoer om innovation fra "Gymnasiet Tænkt Forfra" - se f.eks. denne og/eller Håndbog i innovationskompetence

Eksterne samarbejdspartnere:
(udgivet den [[@tel:15/4%202013|15/4 2013]])
http://www.youtube.com/watch?v=X8ZhgvvM0aA

Kan samfundet bruge innovative kompetencer? (udgivet den [[@tel:20/6%202013|20/6 2013]]):
http://www.youtube.com/watch?v=boC75ZRaIyE&sns=em

Kan man måle innovation? (udgivet den [[@tel:20/6%202013|20/6 2013]]):
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QbTvEaTmXAo#at=251

Midtvejsresultater (udgivet den 7/10 2014):
http://youtu.be/t3RfvG8YlvQ
Videreformidling af Grøn Generation tiltag om UBU til lærere - hvordan?
Netværk af naturfagslærere
ved møde
Lærer skal kende UBU-tiltag før skoleårets begyndelse for at de kan nå komme med i deres planlægning af årets undervisnig
Hidtidige formidling har været utilstrækkelig og for sent
Formidling af UBU-tiltag indarbejdes i naturfagslæreres fælles planlægningsuge - uge 32 på Quark
UBU kan være paraply for de nye kompetencer, som elever i grundskoler og ungdomsuddannelser skal lære - f.eks. innovationskompetence.
Lejre
Det økologiske skoleprojekt er slut og GG skal sikre den videre udvikling. "Grønt flag - grøn skole" på alle skoler var tænkt som en "motor" på skolerne, men det virker ikke.
Skitse: Hvorfor udnytter skolerne ikke "Grønt flag - grøn skole"?
En kommunal UBU-fremme-strategi kræver en "systemisk tilgang" ala Lejres tilgang til at blive en økologisk kommune
Vallensbæk
Der er gjort erfaringer fra tidligere ESKO-projekt, som bør kunne udnyttes. Forventer indledende fokus på børnehave/daginstitutioner
Problemformulering afventer ny GG-koordinator fra Tek&Miljø
Hvad skal der til for at motivere en dialog om UBU på tværs af forvaltninger?
Høje Taastrup
Kommunens engagement er tænkt i tre ben:
1) samarbejde med erhvervslivet via partnerskaber omkring grøn strategi. Det er i skolereformen et krav, at skolerne åbner op for partnerskaber med netop erhvervslivet,
2) samarbejde med Teknik- og Miljøcenteret og Center for ejendomme og intern service om at motivere eleverne til at mindske energiforbruget på skolerne via en
3) udvikling af projekt Hakkemosen med undervisning i vindenergi, solfangere, optimering af vandforbrug og biologiske forsøg.
Skitse: UBU-potentialet i grønne partnerskaber mellem skoler og f.eks. virksomheder?
En UBU-fremme-strategi kan skabe sammenhæng og synergi mellem eksisterende spredte tiltag